Matching Chart

Elewa

MSLondon Beige 1 and 2 (or MAC NC 35)

Amara

MSLondon make-up in Beige 2 and 3 (MAC NC or NW 35, 37, 40)

Buhle

MSLondon make-up in Beige 2 and 3 (MAC NC or NW 35, 37, 40)

Zuri

MSLondon Caramel 4 and Coco 1 (MAC NC or NW 45)

Runako

MSLondon Coco 1 and Coco 2. (MAC NW 47 and 50)